Article quick-view

Cell swelling, softening and invasion in a three-dimensional breast cancer model

ABSTRACT

Authors: Yu Long Han, Adrian F. Pegoraro, Hui Li, Kaifu Li, Yuan Yuan, Guoqiang Xu, Zichen Gu, Jiawei Sun, Yukun Hao, Satish Kumar Gupta, Yiwei Li, Wenhui Tang, Hua Kang, Lianghong Teng, Jeffrey J. Fredberg, Ming Guo Article URL: https://www.nature.com/articles/s41567-019-0680-8 Citation: Nature Physics, Published online: 2019-10-21; doi:10.1038/s41567-019-0680-8 Publication Date: 2019-10-21 Journal: Nature Physics