Quantcast

Wavelength Selective Photodetectors Integrated on a Single Composition‐Graded Semiconductor Nanowire

Research paper by Xuelu Hu, Huawei Liu, Xiao Wang, Xuehong Zhang, Zhengping Shan, Weihao Zheng, Honglai Li, Xiaoxia Wang, Xiaoli Zhu, Ying Jiang, Qinglin Zhang, Xiujuan Zhuang, Anlian Pan

Indexed on: 29 May '18Published on: 03 Apr '18Published in: Advanced Optical MaterialsAbstract

Advanced Optical Materials, EarlyView.