Quantcast

Watermelon‐Like Structured SiOx–TiO2@C Nanocomposite as a High‐Performance Lithium‐Ion Battery Anode

Research paper by Zhaolin Li, Hailei Zhao, Pengpeng Lv, Zijia Zhang, Yang Zhang, Zhihong Du, Yongqiang Teng, Lina Zhao, Zhiming Zhu

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 04 Jun '18Published in: Advanced Functional MaterialsAbstract

Advanced Functional Materials, EarlyView.