Quantcast

The effect of two mucoproteins on infection by tobacco mosaic virus

Research paper by Zdenko Polák

Indexed on: 01 Sep '60Published on: 01 Sep '60Published in: Biologia PlantarumAbstract

Studovali jsme inhibiční účinek mucínu isolovaného ze submaxilárních hovězích žláz a mukoproteidu z lidské moče na infekci virem tabákové mosaiky (VTM). Použili jsme metody kvantitativního vyšetření relativní virové koncentrace na listech Nicotiana glutinosa L. Oba preparáty byly vyšetřeny jednak ve směsích s infekční štávou z rostlin N. tabacum L. Samsun, ochuravělých žlutým kmenem VTM, jednak s roztokem purifikátu zeleného isolátu VTM.Inhibiční účinek mucínu na infekci purifikátem VTM dosahuje ve směsi obou komponentů v poměru 1∶1 76,8%. Je však natolik tlumen přítomností surové štávy z tabáku, že ve směsi mucínu s infekční štávou v poměru 1∶1 inhibice klesá na 20–35,%. Dále byl srovnáván inhibiční účinek mucínu s účinkem čerstvých slin. Z těchto pokusů vyplývá, že sliny obsahují kromě mucínu ještě jinou inhibiční složku, která na rozdíl od mucínu nemá okamžitou inhibiční účinnost.Močový mukoproteid je inhibitorem efektivnějším; jeho účinnost je také okamžitá. Ve směsi s infekční štávou v poměru 1∶1 je jeho inhibiční účinek 78,7%. Infekce purifikátem VTM je inhibována téměř stoprocentně. Z těchto pokusů, právě tak jako z výsledků pokusů s mucínem je patrný rozdíl v účinku inhibitorů na infekční štávu a roztok purifikátu VTM. Studovali jsme proto kombinační schopnost mukoproteidu isolovaného z moče s purifikátem VTM a surovou štávou ze zdravého tabáku a zjistili jsme, že výsledná infektivita směsi těchto látek závisí na pořadí, v jakém jsou do směsi přidávány. Z našich pokusů vyplývá, že se mukoproteid kombinuue jak s VTM, tak s nedefinovanou látkou obsaženou v surové štávě z tabáku.