Quantcast

Stretch‐Driven Increase in Ultrahigh Thermal Conductance of Hydrogenated Borophene and Dimensionality Crossover in Phonon Transmission

Research paper by Dengfeng Li, Jia He, Guangqian Ding, QiQi Tang, Yan Ying, Junjie He, Chengyong Zhong, Yi Liu, Chunbao Feng, Qilong Sun, Hangbo Zhou, Ping Zhou, Gang Zhang

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 04 Jun '18Published in: Advanced Functional MaterialsAbstract

Advanced Functional Materials, EarlyView.