Quantcast

Nikolai Sokov, Senior Fellow, James Martin Center for Nonproliferation Studies, Middlebury Institute of International Studies at Monterey

Research paper by Nikolai Sokov

Indexed on: 01 Jun '18Published on: 08 May '18Published in: Nonproliferation ReviewAbstract

Authors: Nikolai Sokov Article URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10736700.2018.1441668?ai=z4&mi=3fqos0&af=R Citation: The Nonproliferation Review Publication Date: 2018-05-08T07:07:32Z Journal: Nonproliferation Review