Quantcast

Mikrobní procesy a katalytická mohutnost půdy

Research paper by Jaromír Seifert

Indexed on: 01 Mar '56Published on: 01 Mar '56Published in: Folia Microbiologica



Abstract

V práci byla provedena řada pokusů, kterými jsme prokázali souvislost katalytické mohutnosti půdy s mikrobními procesy. Zároveň jsme prostudovali některé závislosti mezi hodnotami katalytické mohutnosti a běznými procesy v půdě, jakými je produkce kysličníku uhličitého nebo proces nitrifikace.Studium katalytické mohutnosti nás přivedlo k zajímavému poznatku, ze faktory, které osamoceně působí na proces nitrifikace nepříznivě, ztrácí při souč asném působení ve značné míře tento nepříznivý vliv.