Quantcast

Long-term mechanical properties and micro mechanism of magnesium oxychloride cement concrete

Research paper by Chenggong Chang, Jinmei Dong, Xueying Xiao, Weixin Zheng, Jing Wen, Ying Li, Qing Huang, Yangyang Man

Indexed on: 06 Jul '19Published on: 08 Mar '19Published in: Advances in Cement ResearchAbstract

Advances in Cement Research, Ahead of Print.