Quantcast

Hierarchical 3D electrodes for electrochemical energy storage

Research paper by Hongtao Sun, Jian Zhu, Daniel Baumann, Lele Peng, Yuxi Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan

Indexed on: 20 Dec '18Published on: 17 Dec '18Published in: Nature Reviews MaterialsAbstract

Authors: Hongtao Sun, Jian Zhu, Daniel Baumann, Lele Peng, Yuxi Xu, Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan Article URL: http://feeds.nature.com/~r/natrevmats/rss/current/~3/yC2b95jNIPk/s41578-018-0069-9 Citation: Hierarchical 3D electrodes for electrochemical energy storage, Published online: 2018-12-17; doi:10.1038/s41578-018-0069-9 Publication Date: 2018-12-17 Journal: Nature Reviews Materials