Quantcast

Graphene Actively Mode‐Locked Lasers

Research paper by Jakub Bogusławski, Yadong Wang , Hui Xue , Xiaoxia Yang , Dong Mao , Xuetao Gan , Zhaoyu Ren , Jianlin Zhao , Qing Dai , Grzegorz Soboń , Jarosław Sotor , Zhipei Sun

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 29 May '18Published in: Advanced Functional MaterialsAbstract

Advanced Functional Materials, EarlyView.