Quantcast

Gibberellin-induced changes in glycolysis and in lipid metabolism of wheat leaves

Research paper by Jiří Luštinec, Věra Pokorná

Indexed on: 01 Sep '63Published on: 01 Sep '63Published in: Biologia PlantarumAbstract

V listech pšenice, pěstované 4 až 10 dní v roztoku kys. giberelové (10–20 p.p.m.) bylo chromatografickou analysou zjištêno zvýšení hladiny fruktoso-1,6-difosfátu v poměru ke kyselině 3-fosfoglycerové a fosfoenolpyrohroznové a kyseliny 3-fosfo-glycerové v poměru k dosud neidentifikovanému fosfátu. Tyto změny byly nalezeny za různých světelných režimů, jež předcházely extrakci fosfátů z listů. Na základě těchto údajů byl se zřetelem k výsledkům dřívějších pokusů (Luštinec, Pokorná aRůžička 1962) vysloven předpoklad o interakei mezi glykolysou a reakcemi spotřebovávajícími její meziprodukty pro synthesu lipidů jakožto o způsobu, kterým se může měnit působením kyseliny giberelové hladina analysovaných fosfátů v listech. Za účelem ověření jeho správnosti byla sledována inkorporace 1-14C- a 6-14C-glukosy do lipidů, fosfolipidů (jejichž hořečnatá sůl je nerozpustná v acetonu), CO2 a nelipidické frakce listů. Ukázalo se, že inkorporace 1-14C do lipidických frakcí rostlin pěstovaných 3 až 7 dní v roztoku kys. giberelové je nápadně snížena ve srovnání s inkorporací 6-14C. Poměr radioaktivit C6∶C1 byl v lipidech značně zvýšen, také tříhodinovým působením kyseliny giberelové (10 a 50 p.p.m.) na listy při jejich inkubaci s glukosou-14C. Vzhledem k tomu, že množství látek extrahovatelných etherem je v listech pokusných rostlin stejné jako u kontroly a že inkorporace 1-C do lipidů je v řadě případů u kontrolních rostlin značně vyšší než inkorporace 6-C, je nutno uvažovat o účinku kyseliny giberelové na rychlost výměny uhlíkových atomů mezi lipidy a produkty katabolismu glukosy.