Quantcast

Enhancing Ultrafast Lithium Ion Storage of Li4Ti5O12 by Tailored TiC/C Core/Shell Skeleton Plus Nitrogen Doping

Research paper by Zhujun Yao, Xinhui Xia , Dong Xie , Yadong Wang , Cheng‐ao Zhou , Sufu Liu , Shengjue Deng , Xiuli Wang , Jiangping Tu

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 06 Jun '18Published in: Advanced Functional MaterialsAbstract

Advanced Functional Materials, EarlyView.