Quantcast

Engineering herbicide-resistant watermelon variety through CRISPR/Cas9-mediated base-editing

Research paper by Shouwei Tian, Linjian Jiang; Xiaxia Cui; Jie Zhang; Shaogui Guo; Maoying Li; Haiying Zhang; Yi Ren; Guoyi Gong; Mei Zong; Fan Liu; Qijun Chen; Yong Xu

Indexed on: 08 Jun '18Published on: 24 May '18Published in: Plant Cell ReportsAbstract

Authors: Shouwei Tian ; Linjian Jiang; Xiaxia Cui; Jie Zhang; Shaogui Guo; Maoying Li; Haiying Zhang; Yi Ren; Guoyi Gong; Mei Zong; Fan Liu; Qijun Chen; Yong Xu Article URL: http://link.springer.com/10.1007/s00299-018-2299-0 Citation: (2018) Publication Date: 2018-05-24 Journal: Plant Cell Reports

More like this: