Quantcast

Elucidating Surface and Bulk Emission in 3D Hybrid Organic–Inorganic Lead Bromide Perovskites

Research paper by Xiao Chi, Kai Leng , Bo Wu , Dong Shi , Yufong Choy , Zhongxin Chen , Zhihui Chen , Xiaojiang Yu , Ping Yang , Qing‐Hua Xu , Tze Chien Sum , Andrivo Rusydi , Kian Ping Loh

Indexed on: 29 May '18Published on: 17 May '18Published in: Advanced Optical MaterialsAbstract

Advanced Optical Materials, EarlyView.