Quantcast

Działalność translatorska Edwarda Stachury w perspektywie filologicznej

Research paper by Artur Truszkowski

Indexed on: 21 Dec '18Published on: 10 Jun '18Published in: Sztuka EdycjiAbstract

Artykuł poświęcony jest analizie przekładów z literatury obcej dokonanych przez Edwarda Stachurę. Skupia się przede wszystkim na omówieniu filologicznych problemów związanych z działalnością translatoryczną Stachury. W pierwszej kolejności autor przedstawia zakres tej działalności. Następnie zaś omawia korpus dokumentów archiwalnych związanych z przekładami dokonanymi przez Stachurę z literatury francuskiej i hiszpańskiej. Główne zagadnienie artykułu stanowi omówienie procesu powstawania przekładów na podstawie analizy filologicznej materiału archiwalnego. Autor artykułu rekonstruuje przebieg procesu twórczego i wyróżnia trzy jego główne fazy – fazę rękopisu, fazę maszynopisu oraz fazę doskonalenia przekładu. Omawiając zjawisko wielowariantywności przełożonych przez Stachurę tekstów, autor podaje jego genezę, której upatruje w fazie doskonalenia przekładu. W toku dalszej analizy autor dowodzi, że wszystkie modyfikacje i poprawki, jakim ulegały przekłady Stachury, miały jeden cel – jak najlepszą ekwiwalencję.