Quantcast

De bedrijfsarts als zelfstandig ondernemer: lust of last?

Research paper by N. C. J. Stommen, A. van Attekum, IJ. Kant

Indexed on: 01 Apr '07Published on: 01 Apr '07Published in: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundeAbstract

Diverse ontwikkelingen op de arbomarkt leggen een toenemende druk op bedrijfsartsen. Ook is er een trend waarneembaar waarbij steeds meer bedrijfsartsen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of bedrijfsartsen meer te kampen hebben met stressgerelateerde klachten dan andere personen werkzaam in de gezondheidszorg en of er verschillen zijn in ervaren stress tussen vrijgevestigde bedrijfsartsen en bedrijfsartsen in dienstverband. Het betreft een cross-sectioneel onderzoek onder 404 bedrijfsartsen in de periode van juli tot november 2005. De respons bedroeg 199 (49,3%). Na toepassing van het exclusiecriterium ‘functioneel werkzaam zijn als bedrijfsarts ten tijde van het onderzoek’, waarbij 15 van de 199 respondenten geëxcludeerd werden, bestaat de totale onderzoekspopulatie uit 184 bedrijfsartsen. De resultaten laten zien dat bedrijfsartsen niet meer stressgerelateerde klachten ervaren dan andere individuen werkzaam in de gezondheidszorg, maar dat er onderling wel een verschil bestaat. Zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen ervaren minder stressgerelateerde klachten dan bedrijfsartsen in dienstverband. Deze verschillen kunnen niet verklaard worden uit onderlinge verschillen in demografische en objectieve werkkenmerken, maar wel uit verschillen in werkbeslissingsruimte (autonomie).Geconcludeerd kan worden dat autonomie een belangrijke rol speelt in de preventie van stressgerelateerde klachten. Dit benadrukt het belang van een managementstijl die beter aansluit bij de gewenste werkwijze van de bedrijfsarts als professional.