Quantcast

Cytological and genetic effects of the insecticide systox onVicia faba L. andArabidopsis thaliana L. (Heynh)

Research paper by Jiří Velemínský, Tomáš Gichner

Indexed on: 01 Mar '63Published on: 01 Mar '63Published in: Biologia PlantarumAbstract

Byly studovány cytologické účinky insekticidu systoxu na primární kořínkyVicia faba a případné mutagenní účinky naArabidopsis thaliana. Bylo zjištěno, že 0.02% vodní roztok systoxu po 3, 6 a 9hod. působení za částečně anaerobních podmínek:nevyvolává inhibici mitosy;vyvolává inhibici vřeténka a ta nezávisí na délce působení systoxu;průkazně zvyšuje frekvenci chromosomálních aberací po 3 a 6hod. působení bez restituce a po 3hod. působení s 24hod. restitucí. Frekvence těchto aberací závisí pravděpodobně na isomeraci Systoxu ve vodě, nebot' u starších roztoků systoxu, ve kterých podle literárních údajů stoupá koncentrace isomeru II, stoupá po 24hod. restituci průkazně frekvence chromosomálních aberací. U výše uvedené inhibice vřeténka nebyl tento vliv isomerace zjištěn.Částečná anaerobiosa vyvolává sama o sobě při 6 a 9hod. působení průkazné zvýšení inhibice mitosy, inhibice vřeténka a zvýyšenou frekvenci chromosomálních aberací proti 3hod. působení.Po působení systoxu koncentrace 0,2% a 1% po dobu 6, 48 a 72 hod. na semenaArabidopsis thaliana, nebyly nalezeny v M1 a M2 generaci žádné chlorofylové a jiné mutace.