Quantcast

Corrigendum: The transcriptional coactivator TAZ regulates reciprocal differentiation of TH17 cells and Treg cells.

Research paper by Jing J Geng, Shujuan S Yu, Hao H Zhao, Xiufeng X Sun, Xun X Li, Ping P Wang, Xiaolin X Xiong, Lixin L Hong, Changchuan C Xie, Jiahui J Gao, Yiran Y Shi, Jiaqi J Peng, Randy L RL Johnson, Nengming N Xiao, Linrong L Lu, et al.

Indexed on: 19 Oct '17Published on: 19 Oct '17Published in: Nature ImmunologyAbstract

This corrects the article DOI: 10.1038/ni.3748.