Quantcast

Bioinspired Multifunctional Hybrid Hydrogel Promotes Wound Healing

Research paper by Guopu Chen, Yunru Yu, Xiuwen Wu, Gefei Wang, Jianan Ren, Yuanjin Zhao

Indexed on: 10 Jun '18Published on: 06 Jun '18Published in: Advanced Functional MaterialsAbstract

Advanced Functional Materials, EarlyView.