Quantcast

As formas verbais do galego actual: unha achega desde a percepción

Research paper by Ángel Soto García

Indexed on: 15 May '16Published on: 01 Jan '15Published in: Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vascaAbstract

A gramática perceptiva fundaméntase na consideración da linguaxe como un sexto sentido. A percepción do mundo como animais que somos realízase pola vista, fundamentalmente; e iso impregna a linguaxe e todas as súas diversas dimensións funcionais e categoriais. O problema da lingüística a través da súa historia reside, aínda hoxe en día, en que a explicación aos fenómenos da linguaxe son expresados coa propia linguaxe. Será a Gestalt e as súas teorías, sobre todo a lei de fondo e figura, a que nos confira valiosas ferramentas para resolver tal paradoxo. Veremos, nomeadamente, como algunhas diferenzas e analoxías do uso dos tempos verbais en galego ben poden seren explicadas desde esta teoría. Ditas explicacións enmárcanse dentro dunha lingüística de pensamento. La gramática perceptiva se fundamenta en la consideración del lenguaje como un sexto sentido. La percepción del mundo como animales que somos se realiza por la vista, fundamentalmente; y ello impregna el lenguaje y todas sus diversas dimensiones funcionales y categoriales. El problema de la lingüística a través de su historia reside, aún hoy en día, en que la explicación a los fenómenos del lenguaje son expresados con el propio lenguaje. Será la Gestalt y sus teorías, sobre todo la ley de fondo y figura, la que nos confiera valiosas herramientas para resolver tal paradoja. Veremos, asimismo, cómo algunas diferencias y analogías de las diversas lenguas pueden ser explicadas desde esta teoría. Estas explicaciones se enmarcan dentro de una lingüística del pensamiento.