Quantcast

Application of Humus substances to overground organs of plants

Research paper by Zdeněk Sladký, Vladimíe Tichý

Indexed on: 01 Mar '59Published on: 01 Mar '59Published in: Biologia PlantarumAbstract

Někteří autoři se domnívají, že humusové látky nepůsobí na rostlinu přímo, nýbrž zvyšují pouze rozvoj kořenové a půdní mikroflory, jejíž působení je pak vlastní příčinou lepšího růstu rostlin. Abychom mohli studovat příznivý vliv humusových látek na růst a metabolismus rostliny, vyloučili jsme jejich působení na půdní a kořenovou mikrofloru tím, že jsme je podávali rostlině postřikem na list. Současně nám šlo o to, zjistit možnost využití příznivého působení humusových látek při postřiku rostlin v praxi.Na základě předběžných pokusů byla pro další práci vybrána rostlinaBegonia semperflorensLink etOtto, která citlivě reagovala na humusové látky. K postřiku bylo použito dialysovaného extraktu zahradní půdy, obsahující humát sodný s příměsí frakce fulvokyselin v celkové koncentraci 300 mg/l. Jednotlivé dávky, aplikované dvakrát týdně v době hlavní růstové fáze, byly 2 ml.Bylo zjištěno, že humusové látky aplikované na list působí prodlužování rostlinných orgánů i zvětšení jejich svěží váhy a sušiny. Je zvýšen i obsah chlorofylu a množství vydýchaného kysličníku uhličitého. Konečný efekt závisí na době, kdy byl postřik proveden, i na použité koncentraci. Lze mít za to, že tyto účinky jsou výsledkem bezprostředního působení humusových látek a nikoliv působení stimulované půdní či kořenové mikroflory nebo zlepšených fysikálních, resp. fysikálnó chemických vlastností půdního prostředí.