Vladimir B. Dorokhov, Alexandra N. Puchkova, Anton O. Taranov, Petr A. Slominsky, Tatiana V. Tupitsina, Igor D. Ivanov, Valentin A. Vavilin, Victor V. Nechunaev, Sergey N. Kolomeichuk, Artem V. Morozov, Elena V. Budkevich, Roman O. Budkevich, Valeriy V. Dementienko, Dmitry S. Sveshnikov, Olga G. Donskaya, et al.

Published:

Authors: Vladimir B. Dorokhov, Alexandra N. Puchkova, Anton O. Taranov, Petr A. Slominsky, Tatiana V. Tupitsina, Igor D. Ivanov, Valentin A. Vavilin, Victor V. Nechunaev, Sergey N. Kolomeichuk, Artem V. Morozov, Elena V. Budkevich, Roman O. Budkevich, Valeriy V. Dementienko, Dmitry S. Sveshnikov, Olga G. Donskaya, Arcady A. Putilov Article URL: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09291016.2017.1390823?ai=z4&mi=3fqos0&af=R Citation: Biological Rhythm Research Publication Date: 2017-10-23T01:04:32Z Journal: Biological Rhythm Research