Quantcast

Abhängigkeit der reproduktion des tabakmosaik-virus von den veränderungen der lage der wachsenden Triebe

Research paper by Jaroslav Limberk

Indexed on: 01 Dec '61Published on: 01 Dec '61Published in: Biologia PlantarumAbstract

Mechanickým ohnutím lodyhyNicotiana tabacum L. se mění pohyb VTM a podmínky pro jeho rozmnožování v různých částech rostliny od její bage ? vr-cholu i opačně.Infikujeme-li listy ohnuté vrcholové části, projeví se infekce na listech na basi původní osy téměř za stejnou dobu jako když je inokulace provedena na této ose. Obvykle dojde ? projevu infekce nejdříve na nejspodnějšîm výhonu, pak se případně šíří na výhony vyšší. Průměrná inkubační doba, jíž se pohybuje transport viru z ohnutého vreholu do basální části osy, je 8 dní.V některých případech dojde ? infekci inokulovaného vrcholu. Jeho inkubacní doba je však značně delší — 18 i více dnů.U skupin, kde byla provedena inokulace na výhony u base původní osy, je průběh infekce jiný. Ve všech případech se příznaky infekce projevují nejdř íve na nejvyšších výhonech svislé osy, a to za 7 dní. Nižší výhony (i ty, které byly inokulovány) jsou napadeny později. Teprve za 63 dnů se projevily příznaky infekce na původních vrcholech rostlin.Kvalitativní zkouška svědčí o tom, že mechanický ohyb brzdí množení a i pohyb VTM v N.tabacum. Uk]'azalo se, že koncentrace viru je v původní ose vyšší o 95 až 98 % než ve vrcholové části, která byla ohnuta.Umělym zásahem, ohnutím, není však brzděn pohyb viru z vrcholu ke kořenům.